تاریخچه شرکت.....................................................................................١

 

مقدمه.............................................................................................٢.

 

   فصل اول: فرآیندهای جوشکاری مقاومتی.......................................................................................٢

 

١-١ جوشکاری مقاومتی نقطه ای...................................................................................................٣

 

جوشکاری با الکترودهای چند تایی..................................................................................................٥

 

جوشکاری دکمه ای یا دیسکی........................................................................................................٧

 

جوشکاری له کردنی..................................................................................................................٧

 

فرآیندهای جوشکاری کوک................................................................................................................................٨

 

جوش مقامتی نقطه ای- غلتکی.......................................................................................................٨

 

١-٢ جوشکاری مقاومتی نواری.....................................................................................................٩

 

١-٣ جوشکاری زائده ای...........................................................................................................١٣

 

١-٤ جوشکاری فرکانس بالا  ......................................................................................................١٥

 

١-٥ جوشکاری جرقه ای...........................................................................................................١٨

 

١-٦ جوشکاری سربه سر..........................................................................................................٢١

 

١-٧ جوشکاری ضربتی............................................................................................................٢٣

 

     فصل دوم: عوامل موثردرجوشکاری مقاومتی..............................................................................٢٥

 

٢-١ مقاومت الکتریکی.............................................................................................................٢٥

.

٢-٢ جریان جوشکاری.........................................................................................................٢٧

 

٢-٣ زمان جوشکاری..........................................................................................................٣٠

 

٢-٤ نیروی الکترود (نیروی جوشکاری)....................................................................................٣٥

 

٢-٥ الکترودها .............................................................................................................................٣٧

 

 

 

 

 

 


٢-٦ سرد کردن الکترودها ...............................................................................................................٤٢

 

٢-٧ اثرشرایط سطحی ....................................................................................................................٤٣

 

٢-٨ اثرترکیب شیمیایی ...................................................................................................................٤٣

 

٢-٩ پراکندگی حرارت.....................................................................................................................٤٥

 

٢-١٠ تعادل حرارتی ......................................................................................................................٤٧

 

٢-١١ طراحی اتصال .....................................................................................................................٤٩

 

   فاصله لبه ها  ............................................................................................................................٥٠

 

 رویهم  افتادگی.............................................................................................................................٥٠

 

 تطیبق افتادگی..............................................................................................................................٥١

 

 فاصله جوش ها ...........................................................................................................................٥٢

 

دسترسی به تجهیزات مورد نیازبرای ایجاد اتصال..................................................................................٥٢

 

اثرات سطحی...............................................................................................................................٥٣

 

    فصل سوم: دستگاهها وتجهیزات جوشکاری مقاومتی .........................................................................٥٤

 

٣-١ دستگاههای جوشکاری مقاومتی..................................................................................................٥٤

 

  نوع بازو متحرک........................................................................................................................٥٤

 

 نوع پرسی .................................................................................................................................٥٦

 

نوع قابل حمل ..............................................................................................................................٥٧

 

نوع جوشکاری نقطه ای چند تایی......................................................................................................٥٩

 

٣-٢ سایردستگاههای جوشکاری مقاومتی............................................................................................٦١

 

دستگاههای جوشکاری نواری ..................................................................٦١

 

مدور............................................................................................٦١

 

               

 

دستگاههای طولی.....................................................................................٦١

 

نوع عمومی .............................................................................................٦١

 

دستگاههای جوشکاری جرقه ای..................................................................٦٢

 

دستگاههای جوشکاری زائدهای ..................................................................٦٢

 دستگاههای جوشکاری سربه سر................................................................٦٢

 

دستگاههای جوشکاری فرکانس بالا.............................................................٦٢

 

دستگاههای جوشکاری ضربتی..................................................................٦٢

 

٣-٣ خواص مورد نظرازیک الکترود مقاومتی...............................................٦٣

 

٣-٤ سیستم خنک کردن الکترودها .............................................................٦٤

 

٣-٥ نگهدارنده ها....................................................................................................٦٥

 

٣-٦ انواع سرکابلها وسایزمربوط به هرکدام............................................................٦٧

 

٣-٧ تایید دستگاه جوشکاری مقاومتی....................................................٦٩

 

٣-٨ تایید فرآیند جوشکاری مقاومتی.........................................................................٦٩

 

٣-٩ تایید فرآیند جوشکاری مقاومتی نواری...................................................٦٩

 

٣-١٠ خطرات جوشکاری مقاومتی .....................................................................٧٠Powered By
BLOGFA.COMکاربرانی که علاقمند به دریافت استاندارد های روز از طریق ایمیل می باشند در خبرنامه وبلاگ عضو گردند جهت عضویت در کادر اول نام خود و در کادر دوم ایمیل خود را وارد نمائید و سپس گزینه ارسال به خبر نامه را کلیک نمائید

Powered by WebGozar

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت